Запазете час в удобен за Вас сервиз.

Моля, попълнете вашите данни. Полетата отбелязани с * са задължителни!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящото Ви уведомяваме,че предоставените от Вас лични данни, а именно собствено и фамилно име, локация, телефонен номер, имейл адрес, ще бъдат обработвани от „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО” ЕAД, ЕИК 204502867, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Околовръстен път” № 260, представлявано от Камен Илчев, отговорник по защита на личните данни Маргарита Каменова, имейл адрес: gdpr@ hyundai.bg, като администратор на лични данни, както и от избраното от Вас дилърство в качеството му на съвместен администратор на лични данни за целите на обработване и изпълнение на Вашата заявка за сервиз на автомобил в избрано от Вас дилърство. Личните Ви данни се обработват и съхраняват на договорно основание за срок от 5 години след направента заявка от Ваша страна. Информираме Ви, че имате следните права по отношение на Вашите лични данни- право на достъп, да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни, както и тяхното изтриване, в случай, че личните данни се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание. Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните. Имате право на пряко прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор на лични данни, както и да ограничите обработването на личните Ви данни от страна на администраторите. Информираме Ви, че имате право на защита чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, както и че имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. Информираме Ви , че за изпълнение на горепосочените цели, личните Ви данни може да бъдат прехвърлени на трети лица, доставчици на услуги и др. при условие, че съществуват правни основания за това.

За повече информация моля Вижте Уведомление за поверително третиране на лични данни.