ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ В СЕРВИЗИТЕ НА „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“


Настоящите Общи условия са изготвени от „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС” , със седалище и адрес на управление гр.София, СО-район „Витоша“, ул.”Околовръстен път” № 260, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър по БУЛСТАТ 204502867, рег. по ЗДДС BG 204502867

I. Общи положения

1. С настоящите Общи условия за извършване на ремонтни услуги на автомобили (наричани по-нататък за краткост «Общи условия») се уреждат взаимоотношенията между „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС” (наричано по-долу за краткост ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на автомобил в сервиз на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“.
2. По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо и/или юридическо лице (или търговец по смисъла на ТЗ), възложило на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС ремонт на автомобил съгласно надлежно подписана ПОРЪЧКА за ремонт.
3. По смисъла на настоящите Общи условия ПОРЪЧКА е всяка подписана при условията и по реда, описани по-долу Сервизна поръчка с уникален номер.
4. По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и подмяна на резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и/или консумативи по автомобила.
5. По смисъла на настоящите Общи условия „автомобил” е моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставен му за ползване на друго договорно или правно основание.
6. ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобили на своята Интернет страница, находяща се на адрес
http://hyundaibg.bg/servizni-uslugi/hyundai-serviz/obshti-usloviya/ както и копие от Общите условия във всеки свой собствен търговско-сервизен комплекс.

ІІ. Приемане на автомобила. Възлагане на ремонта

7. Автомобилът се предава на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС за извършване на възложения от КЛИЕНТА ремонт чрез подписана от двете страни ПОРЪЧКА с уникален номер, като в нея задължително се посочват автомобила и състоянието му към момента на предаването.
8. Подписването на ПОРЪЧКАТА за ремонт от КЛИЕНТА означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат и се съгласява напълно с настоящите Общи условия. С цел избягване на противоречия – КЛИЕНТЪТ полага задължително подписа си и под изричен текст в самата ПОРЪЧКА, с който удостоверява, че е запознат, приема и се съгласява с настоящите Общи условия.
9.Във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта КЛИЕНТЪТ и ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС се съгласяват да определят свои оправомощени представители, чиито данни за контакт се изписват надлежно в ПОРЪЧКАТА, като за ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС това са лицата, заемащи по трудово правоотношение длъжността „Приемчик” в съответния сервиз на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС, а за КЛИЕНТА: лично от негова страна, от представляващия юридическото лице по закон, или от оправомощен представител на КЛИЕНТА с право да възлага на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС извършването на ремонтни дейности, или от други лица, имащи правото да управляват автомобила на КЛИЕНТА, предоставен за ремонт.
10. В допълнение към условията по т.9 всяко лице, което управлява автомобил, който се предоставя за ремонт и/или е приносител на документите по т.14 от настоящите Общи условия, се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за това от съответния КЛИЕНТ.
11. Всяка Поръчка, която се подписва между ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС и КЛИЕНТ за ремонт на автомобил, представлява договор между страните, който ги обвързва с всички права и задължения по настоящите Общи условия и приложимото българско законодателство.Поръчката се подписва в два еднообразни екземпляра.
12. В Поръчката се посочват задължително, но не изчерпателно: дата и час на възлагане на ремонта, данни за идентификация и контакт с КЛИЕНТА, индивидуализиране на автомобила-посочване на държавен контролен номер и номер на рама, пробег на автомобила в километри към момента на приемането му по данни на киента, желаните от КЛИЕНТА сервизни или ремонтни дейности, както и специфични/особени изисквания, ако има такива .
12.1. ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС извършва стриктно само заявените от КЛИЕНТА сервизно-ремонтни или други дейности по смисъла на т.4 от настоящите Общи условия.За незаявени в поръчката дейности, КЛИЕНТЪТ не може да очаква извършването им по самоинициатива на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС и да му вменява като задължение, извършването на допълнителни услуги, включително, но не изчерпателно измиване, общ преглед, преглед или ремонт на която и да е система на автомобила, подмяна на износени или неработещи детайли и т.н.
13.КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде автомобила само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в автомобила, следва да бъдат прибрани от КЛИЕНТА преди предаването на автомобила в сервиза, в противен случай ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТА във връзка с това.
14. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС контактен ключ на автомобила с необходимите дистанционни за аларма и/или имобилайзер, както и други документи по преценка на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС, включително но не изчерпателно:необходимата техническа документация, съпътстваща автомобила, свидетелство за регистрация на автомобила-част II, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за извършен контролен технически преглед във връзка с възложения ремонт.
15.Автомобилът се приема от ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС след предварително уговорен с ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС час за приемане, включително и чрез сайта на дружеството, като в противен случай ще бъде приет при наличие на възможност и не може да има претенции за евентуално забавяне на приемането или пренасочване за друга дата

ІІІ. Извършване на ремонта. Допълнително възложени работи. Необходимост от допълнителни работи

16. Необходимите резервни части, детайли, агрегати, възли, консумативи и материали за изпълнение на възложените ремонтни дейности се доставят от ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС за сметка на КЛИЕНТА.
17. При необходимост, по негова преценка и без съгласието на КЛИЕНТА – ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС има право да използва подизпълнители при извършването на възложените ремонтни дейности.
18. ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на автомобила за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.
19. В случай че към датата на възлагане на ремонта складовете на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС не разполагат с определени резервни части, необходими за извършване на ремонта – прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка (в т.ч. и за митническо освобождаване) на съответните части
20. ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС има право през време на ремонта и преди приключването му да ползва автомобила при пътни изпитания (тестови пътувания) във връзка с възложения ремонт.
21. За периода на извършване на ремонта ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващ автомобил за временно ползване. КЛИЕНТЪТ няма право да отправя каквито и да било претенции пред ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС за възстановяване на разходи по наемане на заместващ автомобил по време на срока на ремонта и във връзка със същия.
22. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната подписана Поръчка – ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС следва да уведоми КЛИЕНТА за това и за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности. В този случай КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителните ремонтни дейности на своя отговорност, което удостоверява лично с подписа си в Поръчката, но не по-късно от 2 (два) дни от уведомлението. В случай че КЛИЕНТЪТ потвърди съгласието си за извършване на допълнителните ремонтни работи, като потвърждението му се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон) и е отразено в Поръчката – допълнителните работи, отразени в Поръчката, се заплащат от КЛИЕНТА по ценовата листа на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС, валидна към момента на извършване на съответните работи.
23.В случаите, когато в процеса на извършване на възложения ремонт ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС констатира и прецени необходимостта от извършване на ремонтни дейности, без които автомобилът няма да е „технически изправен” по см. на чл.8 от ППЗДв.П и няма да може да се движи по пътищата ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС изисква изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, като го уведомява предварително за вида и стойността на тези допълнителни ремонтни дейности и/или подмяната на повредените части. В случай че КЛИЕНТЪТ откаже извършването на необходимите и полезни работи, ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС изисква писмен отказ, оформен в подписана от КЛИЕНТА Декларация, след което автомобилът се предава на КЛИЕНТА като „технически неизправен”.В този случай „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС не носи, каквато и да е отговорност за автомобила.
24. КЛИЕНТЪТ се задължава при отправена покана от страна на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС да се яви във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 2 (два) дни в сервизната му база за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на автомобила.

ІV. Цена. Начин на плащане

25. ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС извършва възложения ремонт ( в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т.22 и т.23) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, съгласно т.25.1 и т.25.2. от настоящите Общи условия и за вложени резервни части (агрегати, възли, детайли) и материали (консумативи), определени съгласно цени на дребно на резервните части съгласно ценоразписа на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС – валиден към момента на приключване на ремонтните дейности, респ. към датата на издаване на фактурата.
25.1. Стойността на авторемонтните операции се определя на база сервизни часове по нормативи както следва:
– за ремонтно-технологични операции – по норми на Сборник Гаранционен Фонд / Наредба 24 / и Нормативи на завода-производител ХЮНДАЙ.
-за тенекеджийски и бояджийски услуги – Нормативи на ГЛАЗУРИТ
25.2. Цената на един сервизен час, с включен ДДС е 90 лв. /деветдесет лева/, считано от 16.01.2023 г.
26. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС стойността на ремонта, включваща посочените в т.25 компоненти, срещу издадена от ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС фактура и в срока по т.27. Плащането на цялата фактурирана стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС от друг сключен между тях договор (споразумение), е задължително условие за получаване на автомобила.
27. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой на касата на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС, или по посочените в издадената от ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС фактура банкови сметки в срок до 7 (седем) календарни дни от нейното издаване.
28. КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва цената (стойността) на ремонта.
29. Когато при приемане на автомобила и възлагане на ремонта прогнозната стойност надвишава 2 000 (две хиляди) лева с ДДС, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС авансово част от прогнозната стойност в размер на 50% (петдесет процента) от същата, посочена в съответната Поръчка кьм датата на подписването й. КЛИЕНТЪТ извършва дължимото авансово плащане срещу предварително издадена проформа-фактура, при условията и в срока по т.27. След получаване на плащането и в срок от 5 (пет) дни ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС издава и представя на КЛИЕНТА фактура (оригинал) за същата сума и на същото основание. Извършването на авансовото плащане е условие за започване на ремонта (респ. за поръчка на необходимите неналични в склада резервни части), като срокът за извършването му започва да тече от датата, следваща датата на авансовото плащане – при налични в склада резервни части, а при хипотезата по т.19 – се удължава с времето, необходимо за доставката на неналични резервни части.
30. При забава за плащане в сроковете по т.27 и т.29, КЛИЕНТЪТ дължи на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата. При забава в плащането повече от 60 дни, ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС има право да предприеме всички действия, позволени от закона по принудително събиране на вземането си.
31. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС при условията на подписаната Поръчка и настоящите Общи условия са безусловни.
32.КЛИЕНТЪТ се задължава да погасява паричните си задължения към ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС в следната последователност: неустойки, лихви за забава, такса във връзка със съхранението на автомобила и разходи за извършването на ремонтните дейности.
33.Разпоредбите на т.30, 31 и 32 от настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на осъществена доставка и продажба на резервни части, заявени и получени от КЛИЕНТА, за които ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС е издало фактура.

V. Приключване на ремонта. Получаване на автомобила.

34. ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС уведомява КЛИЕНТА за датата и часа на получаване на ремонтирания автомобил, като КЛИЕНТЪТ е длъжен в така определените дата и час да получи автомобила, като преди това изпълни задължението си по т.26.
35. При получаването на автомобила след извършването на възложения ремонт представителите на страните вписват в съответната Поръчка своите констатации относно изпълнението на възложените ремонтни дейности, като при липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.
36. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т.34, освен неустойката по т.30 същият дължи на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС обезщетение за престоя на автомобила в сервизната база на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС в размер на 30,00 (тридесет) лева с ДДС за всеки ден престой на автомобила след датата на приключване на ремонта. Визираната по предходното изречение хипотеза се прилага и в случаите при неизпълнение на задължението за авансово плащане. В случаите по предходните изречения ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС може да съхрани автомобила до получаването от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.
37. Автомобилът се предава задължително само на приносителя на оригиналния екземпляр от подписаната Поръчка, връчен на КЛИЕНТА по реда на т.10.
38. При получаването на автомобила КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности, описани по реда на т.14.

VІ. Гаранции. Условия на гаранционната отговорност за извършения ремонт.

39.ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС гарантира качеството на извършените ремонтни дейности в следните срокове:
– за вложени оригинални резервни части на Хюндай се спазват гаранционните условия на завода производител;
– за ремонтно или сервизно обслужване – 12 месеца, или 10 000 км, което от събитията настъпи първо, като за начална дата се приема датата на предаване на МПС;
– за бояджийски и тенекеджийски операции – 6 месеца, или 10 000 км, което от събитията настъпи първо, като за начална дата се счита датата на уведомлението, че ремонтът на автомобила е приключил.
40. ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС не поема гаранция за извършен ремонт на даден детайл и всичко свързано с него, когато се ползват услугите на външна организация, включително подизпълнител.
41.ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС не поема гаранция за извършен ремонт, когато по желание на КЛИЕНТА се използват резервни части и материали, закупени от друг търговец, както и неоригинални, или втора употреба.
42.В случай на повреда, възникнала в резултат на некачествено извършен ремонт и/или на вложени некачествени или неподходящи резервни части, с изключение на случаите по т.40 и т.41 от настоящите Общи условия – разходите за тяхната подмяна са за сметка на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС.
43.Предоставената от ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС гаранция относно извършения ремонт не е валидна при следните условия:
43.1. експлоатацията на автомобила не е съобразена с изискванията, изрично указани в Наръчник на собственика и Общи гаранционни условия на Хюндай и/или с писмените препоръки на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС, направени по повод на извършени предходни ремонти, или в друга връзка;
43.2.на автомобила е извършена модификация или трансформация, различна от оригиналната такава на производителя без изричното писмено одобрение на производителя.
43.3. по време на гаранционния срок на автомобила и в несертифицирани сервизи са извършени предходни ремонти и/или поддръжки, които се покриват от гаранцията;
43.4.автомобилът е бил ползван за цели, за които не е специално оборудван и предназначен.
44. Всички сменени повредени части, които са в гаранция или включените в обменната програма на производителя части, стават собственост на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС и същият не дължи връщането им на КЛИЕНТА.
45. Във всички останали случаи, извън посочените в т.44, КЛИЕНТЪТ може да получи обратно сменените резервни части, ако предварително е заявил това при подписването на Поръчката. В противен случай сменените резервни части не подлежат на връщане.

VІІ. Обезпечения

46.За обезпечаване на всички вземания на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС, произтичащи от възложен съгласно подписана Поръчка и при настоящите Общи условия ремонт на автомобил, КЛИЕНТЪТ учредява залог върху предоставения за ремонт автомобил, като за целта предава същият на ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС до окончателното погасяване на паричните си задължения.
47.ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС има право да се удовлетвори предпочително без съдебна намеса от стойността на заложеното имущество относно всички свои вземания, произтичащи от възложения и приключен ремонт.
48. ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС може без допълнително уведомление до КЛИЕНТА да упражни право на задържане върху предадения му автомобил след приключване на ремонта и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА или от друг сключен между тях договор (споразумение) съгласно действащите императивни норми на българското законодателство.

VIII. Форсмажорни условия

49.1.ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС не носи отговорност за неизпълнение, както и за погиване и/или повреждане на моторните превозни средства, в случай на настъпване на обективни извънредни обстоятелства (форсмажорни условия).
49.2.За форсмажорни страните определят тези условия, които са предизвикани/създадени/настъпили в резултат на природни явления и/или бедствия (градушка, гръм, проливен дъжд, наводнение, земетресение и прочие), на агресивни действия (война, бунт, обща стачка, масови хулигански прояви и/или вандализъм), на промяна в законодателството на страната, и които въпреки полагане на грижата на добрия стопанин поставят ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС в незабавна невъзможност да извършва обичайната си автосервизна дейност, както и всякакви други настъпили условия, чийто вид/произход/характер ги определя като извънредни.
49.3. При настъпване на извънредни обстоятелства, страните, водени от волята за добронамереност и полагайки грижата на добрия стопанин, уреждат взаимоотношенията си с оглед конкретната обективна обстановка и разпоредбите на настоящия договор с изключение на тези от тях, чието спазване е невъзможно предвид настъпилите обстоятелства.

IX. Други условия
50. Всички уведомления между ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия – и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в съответната Поръчка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своевременно (но не по-късно от 3 дни) другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването.
51. КЛИЕНТЪТ може да получава от ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС информация за нови промоции, продукти, услуги, както и относно предстоящо гаранционно сервизно обслужване на автомобила само въз основа на дадено писмено съгласие, при спазване изискванията на Общия регламент за защита на данните.
52.Клиентът декларира, че е уведомен за това, че за целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) ("GDPR"), ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС, в качеството си на АДМИНИСТРАТОР на лични данни е приело правила за защита на личните данни, наречени Уведомление за поверително третиране на лични данни, което е достъпно на следния електронен адрес: www.hyundai.bg, както и на адреса на управление на дружеството.
53.ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС в качеството му на администратор на данни се задължава да прилага всички необходими организационни и технически мерки при обработка на личните данни, описани в т.12 от настоящите Общи условия. Администраторът се задължава да обработва предоставените от КЛИЕНТА лични данни единствено за целите на сключване и изпълнение на договор, вкл. преддоговорните отношения, за предоставяне на услуги и информация, спазване на законови задължения, възложени на Администратора на данни, предоставено съгласие, за гарантиране на законни интереси на Администратора.
54.Администраторът осигурява упражняването на всички приложими права спрямо личните данни, които обработва като: достъп, информация, коригиране, ограничаване на обработването, възражение, преносимост, изтриване, жалба до КЗЛД и др. Тези права могат да бъдат упражнени чрез подаване на заявление лично на адреса на управление на дружеството или чрез електронна поща на имейл: gdpr@hyundaibg.bg Възможно е Aдминистраторът да поиска допълнителна информация с цел идентификация.
55. Администраторът гарантира, че критериите, използвани за определяне на периодите на запазване на вашите лични данни, включват продължителността на текущото взаимоотношение с КЛИЕНТА и предоставяне на услугите съгласно договора между страните, правни задължения или правно положение на Администратора (например по отношение на съдебни спорове и/или регулаторни разследвания).
56. Администраторът гарантира, че при предоставяне на данните на обработващ лични данни, използва само обработващи лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на GDPR и осигурява защита на правата на субектите на данни.
57. Споровете между страните по съответната Поръчка и по настоящите Общи условия за ремонт на автомобил, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай при непостигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен ред пред компетентния съд със седалище в гр.София.
58. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително – не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.


Настоящите Общи условия са утвърдени от Изпълнителния директор на „Индустриал Комерс“ и са в сила, считано от 01.02.2020 г.
„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ си запазва правото едностранно да допълва, променя , изменя и отменя настоящите Общи условия и/или части от тях, като се задължава да ги оповести публично.