Телефон: +359 2 46 44 200
 
Условия за ползване на пътна помощ в България и Европа
1.  В случаите, в които собствениците и ползвателите на гаранционни автомобили с марка Хюндай установят  техническа повреда на територията на България и Европа или  ПТП на територията на Европа, които не позволяват самостоятелното безпрепятствено придвижване на автомобила, Индустриал Комерс препоръчва на своите клиенти да се обръщат към неговия контрагент “Съюз на българските автомобилисти”,  (СБА),  с който е сключил договор за предоставяне пътна помощ и други съпътстващи услуги, включително:
2. В случай на техническа повреда безплатен ремонт на пътя /до 30 мин./ без да се нарушава гаранцията на автомобила;
3. В случай, че автомобилът не е в движение поради техническа повреда и тя не може да бъде отстранена на място, то СБА репатрира автомобила до най-близкия оторизиран сервиз на Hyundai;
а)  В случай на необходимост СБА ще транспортира за своя сметка шофьора и пътниците на авариралия автомобил като разходите няма да надвишат 30 /тридесет/ Евро с вкл. ДДС;
б)  В случай на необходимост СБА ще организира за своя сметка паркинг за авариралия автомобил и други услуги като разходите няма да надвишават 20 /двадесет/ Евро за всеки отделен случай с вкл. ДДС;
3. В случай, че повредата на автомобила не може да бъде отстранена същия работен ден, СБА ще покрие разходите за следните услуги:
а) Осигуряване на билети за влак /1-ва класа/ или за самолет /икономична класа/, ако пътуването с влак отнема повече от четири часа, до местожителството на собственика на автомобила. СБА ще покрие разходи по настоящата точка до 400 Евро на човек /вкл. данъци и такси/ с вкл. ДДС;
или
б) В случай, че повредата е настъпила на повече от 50 км от дома на собственика, Изпълнителят ще покрие разходите за настаняване в хотел за не повече от 3 /три/ нощи /без включена закуска/, считано от деня, в който автомобилът не е в движение. СБА ще покрие разходи по настоящата точка до 50 Евро на човек на нощ с вкл. ДДС;
или
в) СБА ще покрие разходите за предоставянето на заместващ автомобил /същата категория като авариралия/ за времето на ремонта, но не повече от 3 календарни дни /гориво и други разходи не се покриват/;
4. В случай на повреда, след ремонта на превозното средство на клиента в съответния сервиз, СБА организира и поема разноските по следните услуги:
а) СБА ще организира и покрие разходите за билет за влак /1-ва класа/ или ако пътуването отнема повече от 4 часа, билет за самолет /икономична класа/ за един човек, който да прибере отремонтирания автомобил
или
б) СБА ще организира и покрие разходите за репатриране на автомобила до местодомуването /в случай че разходите не надвишават цената на билета за влак или самолет/.
СБА ще покрие разходи по настоящата точка до 250 Евро с вкл. ДДС;
4. СБА няма да покрива разходи, в случай че повредата на автомобила е настъпила вследствие на някое от следните обстоятелства:
4.1. Вреди и загуби причинени от непреодолима сила, война, гражданско неподчинение или кражба, както и вреди причинени от шофьора, а именно: счупен или изгубен стартов ключ, сгрешено гориво, недостатъчно гориво в резервоара и т.н.;
4.2. Обезщетение и правна отговорност, в случай на някое от следните обстоятелства:
а) Йонизиращи лъчения и радиоактивно замърсяване, произтичащи от радиоактивно гориво;
б) Загуба, разрушаване или повреда причинени от ударна вълна от самолети, ракети или други тела движещи се със скоростта на светлината;
в) Автомобилни състезания, ралита, изпитания за скорост или други подобни;
г) Инциденти и травми в резултат на нарочно нарушаване на нормативните уредби на страната, в която се движи автомобилът или всякакви други дейности забранени от местните власти;
д) Необичайни метеорологични условия като наводнения, земетресения, вихрушки и т.н.;
е) Инциденти и травми в резултат на нарочно поведение на клиента и участието му в криминални действия и нарушаване на законите;
5. Ограничения:
а) Когато пътищата са непроходими поради много лоши пътни и/или метеорологични условия (сняг, заледяване, свличане на земна и/или скална маса, наводнения и др. подобни, определени като форсмажорни обстоятелства), СБА не е длъжен да изпълни задълженията, произтичащи от настоящия договор до нормализирането на пътната обстановка;
б) В случаите, когато автомобилът се намира в дълбока канавка, дере, язовир, езеро, река, кал, блато, угар, пясък или други подобни, вследствие на преобръщане, подхлъзване или поради каквато и да е друга причина и за изтеглянето на който е необходимо използване на специализирано транспортно средство (кран, трактор и/или др.) задълженията на СБА се свеждат до съдействие на водача за повикването на специализираното транспортно средство за изваждането на автомобила. Допълнителните услуги се заплащат от водача на автомобила, съгласно ценоразписа на осигуряващия специализираната услуга;
в) СБА не е длъжен да осигурява безплатно за клиента на Възложителя услуги пътна помощ в следните случай: поставяне и поставяне и сваляне на вериги, смяна на спукана гума, повреди във вентилационна и/или климатична система, повреди по газова инсталация, ако такава е монтирана допълнително, повреди, предизвикани от товарене и разтоварване на предмети от водача на автомобила, както и такива причинени от неукрепен товар, при повреди вследствие участието на автомобила в пътна-транспортно произшествие и грешно или липса на гориво;
6. СБА е длъжен да осигури безплатно за клиента на Възложителя услуга пътна помощ до най-близкият сервиз за гуми или сервиз на Хюндай в случай, че автомобилът не може да продължи пътуването, поради срязана гума и невъзможност да бъде сменена или напомпана на място от самия клиент.
7. При претърпяна авария на гаранционен автомобил право на ползване на гореописаните услуги се удостоверява след обаждане от страна на клиента на Hyundai в диспечерския пункт на СБА, като клиентът е длъжен да съобщи марката и модела на авариралия автомобил, регистрационен номер, дата на първа регистрация и точното си местонахождение;
8. В случай, че клиентът е ползвал услуги на трети лица, за които е заплатил, без да уведоми диспечерския пункт на СБА за това, то СБА не е длъжен да възстановява заплатените суми изцяло или частично.
9. В случай на повреда водачът на авариралия автомобил е длъжен да изчака пристигането на специализиран автомобил за пътна помощ на СБА в близост до превозното средство.
10. СБА се задължава да изпълнява задълженията си на територията на Република България, както и на следните страни в Европа: Франция /континентална/, Испания, Швеция, Норвегия, Германия, Финландия, Полша, Италия, Великобритания, Румъния, Гърция, Унгария, Португалия, Сърбия, Австрия, Чехия, Ирландия, Литва, Латвия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Хърватска, Естония, Дания, Холандия, Швейцария, Белгия, Македония, Словения, Черна гора, Люксембург, Андора, Лихтенщайн, Сан Марино, Монако, Ватикана, Украйна, Русия, Албания, Турция и Малта;
11. СБА се задължава да осигури специализиран автомобил за пътна помощ на мястото на аварията до 30 /тридесет/ минути, в случай че аварията е настъпила в рамките на града и до 45 /четирдесет и пет/ минути, ако повредата е настъпила извън рамките на населено място.
12. СБА се задължава да поддържа диспечерски център, която да отговаря на обаждания 24 часа в денонощието, 365/366 дни в годината. СБА гарантира отговор на 90% от обажданията в рамките на 20 секунди и до 40 секунди в останалите 10%;
13.  Индустриал Комерс не поема отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на действия или бездействия на СБА във връзка с предоставяната пътна помощ, както и при неизпълнение от страна на клиента на условията за предоставяне на пътната помощ, посочени по-горе.
14. При неоснователен отказ на СБА да предостави услугата пътна помощ, същият поема задължение да възстанови всички направени от клиента на Индустриал Комерс разходи във връзка с транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз на Hyundai, отстраняване повредата на автомобила и превозване на шофьора и пътниците до местожителството им или до последната дестинация на пътуването. За всички разходи клиентът следва да предостави съответните разходно-оправдателни документи на СБА. В този случай клиентът,  има право и Индустриал Комерс дава съгласието си, той да предяви претенцията си за обезщетение директно срещу СБА.
15. Неизпълнението на задължението за предоставяне на услуга по договора се удостоверява с обаждането от страна на клиента на Индустриал Комерс в диспечерския пункт на СБА и със съответните документи за извършените разходи. В тези случаи се съставя протокол между клиента и СБА, в който се описва случая и се указва начина за възстановяване разходите на клиента по предходната точка. Неподписването на протокола от страна на СБА в срок от 3 (три) дни от получаване на писмена покана до същия  се счита за мълчалив отказ, като в този случай Клиентът има право да предяви претенцията си по съдебен ред.