Телефон: +359 2 46 44 100
 
Условия за ползване на пътна помощ в България и Европа
1.  За случаите, в които собствениците и ползвателите на гаранционни автомобили с марка Хюндай претърпят инцидент в България или чужбина, който не позволява самостоятелното безпрепятствено придвижване на автомобила, Индустриал Комерс препоръчва на своите клиенти да се обръщат към неговия контрагент Mondial Assistance GmbH („МОНДИАЛ“),  с който е сключил договор за предоставяне пътна помощ и други съпътстващи услуги
2. Ако превозното средство е повредено и не може да бъде поправено на мястото, където е настъпила повредата, „МОНДИАЛ“ организира безплатна за клиента пътна помощ, за да докара колата до най-близкия представител на Хюндай, като
а)  „МОНДИАЛ“ поема разходи за таксиметров превоз, обществен транспорт или други транспортни средства до 30 евро + ДДС, ако се представи оригинална касова бележка или друг разходен документ;
б)  „МОНДИАЛ“ поема и допълнителни разходи като телефон, такси за паркинг и др. до сумата от 20 евро + ДДС, ако се ако се представи оригинална касова бележка или друг разходен документ.
3. В случай на повреда/инцидент, ако автомобилът не може да бъде поправен на същия ден, „МОНДИАЛ“ поема цената на една от следните услуги:
а) Пътуване с влак или самолет. Завръщане с влак (1-ва класа) или, ако завръщането с влак отнема повече от 4 часа, със самолет (икономична класа), за да се даде възможност на клиента да се прибере в родната си държава, където е регистрирана колата, или до мястото на последната дестинация на пътуването. „МОНДИАЛ“ поема за пътуването до 400 евро (вкл. такси и данъци) на човек. „МОНДИАЛ“ покрива и разходи за други възможни транспортни средства, стига разходите за тях да не надвишават по-горе посочената сума;
или
б) В случай на повреда/инцидент, случили се на разстояние повече от 50 км от постоянното местоживеене на клиента: „МОНДИАЛ“ поема разходите за хотел от първият ден, в който колата е извън движение, до 3 нощувки (максимална цена на нощувка – 50 евро на човек). Разходите за закуска и други консумативи не се поемат;
или
в) Докато автомобилът е извън движение, „МОНДИАЛ“ поема разходите за наемане на кола (същата категория като на клиента) до 3 дни. Разходите за гориво и други допълнителни такива не са включени;
или
г) В случай на повреда, след ремонта на превозното средство на клиента в съответния сервиз, „МОНДИАЛ“ организира и поема разноските по следните услуги:
-Билет за влак (1-ва класа) или, ако пътуването би отнело повече от 4 часа с влак – 1 самолетен билет  (икономична класа) за клиента или оторизирано от него лице, за да прибере колата;
или
– транспортните разходи за репатриране на превозното средство до постоянното местожителство на клиента, ако разходите за това не надвишават тези за самолет или билет за влак.
„МОНДИАЛ“ поема направените разходи, ако не надвишават 250 евро + ДДС.
4. Ако се окаже, че исканията или претенциите са пряка последица от някое от следните обстоятелства, „МОНДИАЛ“ не оказва помощ и не поема разходите на клиентите:
4.1. Вреди от загуби причинени пряко или косвено от война, обстоятелства близки до война, гражданска война, вътрешни размирици или установена по официален ред кражба, както и грешки на водача като – счупен или изгубен ключ, грешно гориво, липса на гориво и т.н.
4.2. а) Щетите върху имущество или загубите, щетите или финансовите вреди произтичащи от щети върху имущество.
или
4.2. б) Компенсации или каквато и да е правна отговорност, ако е пряко или косвено причинена изцяло или частично от някои от следните явления / продукти:
  • Изгубване, унищожаване или увреждане, причинени от ударни вълни от самолети или други ракети, летящи със скоростта на звука.
  • Състезания с коли, ралита, тестове на скоростта и издръжливостта или други съответни обучения.
  • Инциденти или контузии, причинени от умишлено нарушаване или съзнателно несъблюдаване на законите на държавата, където клиентът пътува, или причинени от дейности, които не са позволени от местните власти.
  • Необичайно време като наводнения или вихрушки и т.н.
  • Вреди или наранявания, причинени умишлено от клиента или в резултат на участието му в престъпна дейност или нарушаване на законите.
  • Всички услуги, които не са организирани от „МОНДИАЛ“ или не са предварително одобрени  от „МОНДИАЛ“.
5. МОНДИАЛ извършва посочените по-горе услуги при следните предпоставки:
– покритие на услугата на съответното място;
– клиентът да се обади на МОНДИАЛ лично или чрез другиго незабавно или възможно най-скоро след повредата/инцидента;
6. Ограничения:
Тук не се включват случаите на изтегляне на автомобилите от употреба от страна на производителя или вносителя, пътнотранспортно произшествие, или други външни влияния, и  грешки при поддръжка (погрешно гориво, липса на гориво, забравени ключове, изхабена батерия на ключа, изхабен акумулатор, спукана гума и т.н.)
7.  Индустриал Комерс не поема отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на действия или бездействия на „МОНДИАЛ“ във връзка с предоставяната пътна помощ, както и при неизпълнение от страна на клиента на условията за предоставяне на пътната помощ, посочени по-горе.