Kamenitza Fan Cup

Kamenitza Fan Cup ~

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА

„ЗАПИШИ СЕ ЗА ТЕСТ ДРАЙВ НА ХЮНДАЙ И УЧАСТВАЙ В ТОМБОЛАТА ЗА ДВУДНЕВЕН КУРС ЗА РАЛИ ПИЛОТИ (НАЧАЛНО НИВО)”

 

ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА

Томболата се провежда в периода от 01 май до 10 септември 2017 година включително.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО” ЕАД с ЕИК 204502867 и седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Околовръстен път” № 260, представлявано от Савина Иванова Константинова

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА

Томболата се провежда в София, Кюстендил, Монтана, Габрово, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Русе, Бургас и Варна.

 

УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА

Участието в томболата не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги на „Индустриал комерс Ко” ЕАД.

В томболата може  да вземе участие всяко пълнолетно /навършило 18 години/ лице, което не е служител на Организатора или свързано с него лице, притежава валидно свидетелство за управление на МПС и в периода на провеждане на томболата се е записало за тест драйв на модел/и моторни превозни средства  марка „Хюндай” по време и на мястото където се провеждат полуфиналните турнири „Каменица фен купа“

 

 

НАГРАДИ

Наградата, която всеки един участник в томболата може да спечели  е   Двудневен курс за рали пилоти /начално ниво/. В томболата ще бъдат раздадени 10 награди, по една за всеки град.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

Всеки един участник, навършил 18 години, който не е служител на Организатора или свързано с него лице, притежава валидно свидетелство за управление на МПС и  в периода на провеждане на томболата се е регистрирал за тест-драйв на модел/и моторни превозни средства  марка „Хюндай”  може да се регистрира за участие в играта за спечелване на наградата.

Регистрацията се състои в попълване на един талон за участие, в който се изписват трите имена, град, телефон и валиден имейл-адрес. Талонът за участие е валиден само, ако са попълнени коректно всички  описани по-горе данни.

Талоните са налични на мястото на турнирите в съответните градове и могат да бъдат получени от екипа на Организатора. Посочените условия са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

Талоните се пускат в специално обозначени от Организатора урни-кутии, поставени на видимо място по време на турнирите в съответните градове.

С регистрирането си за участие в играта всички лица декларират, че са съгласни личните им данни/в това число фото изображения/ да бъдат събирани, използвани  и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Тегленето на наградите /общо  10 броя/ ще се извърши на 11.11.2017  година на адреса на управление на Организатора в гр. София, ул.”Околовръстен път” № 260 от тричленна комисия, определена от Организатора и в присъствието на Нотариус. От всички талони за регистрация, попълнени от участници в томболата във всички Магазини-Шоуруми на „Индустриал комерс Ко” ЕАД на територията на Република България на адреса на управлението му в град София, ул. ”Околовръстен път” № 260  ще бъде изтеглена 10 /десет/ броя печеливши талони, по един от всеки град от териториалният обхват на томболата. За тегленето на наградите се съставя Протокол, подписан от членовете.

Спечелилият участник ще бъде уведомен за наградата от служител на „Индустриал Комерс Ко” ЕАД чрез телефонно обаждане на един от телефоните за връзка, посочени в талона за регистрация. Уведомяването на печелившите ще се извършва най-късно до три работни дни от датата на теглене на наградата, т. е. най-късно до 11.11.2017. Имената на  печелившите участници, ще бъдат обявени на интернет страницата на Организатора.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградата в играта се получават в съответния Магазин-Шоурум, в който е била осъществена регистрацията  за  участие в срок до 22.11.2017 год. срещу представяне на документ за самоличност.

В случай, че печелившия участник не може да получи наградата си лично, последната може да бъде получена от негово име от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

Спечелилият участник в играта, който в срок до 22.11.2017 год. не е отговорил на обажданията на Организатора или не е потърсил наградата по реда на предходните разпоредби, губи правата си върху нея.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Замяна на спечелената награда с паричната й равностойност е невъзможна.

С осъществяване на регистрацията за участие в томболата всички лица, попълнили талона за регистрация, декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на Играта  и за маркетингови и рекламни цели.

С регистрацията си за участие в томболата, всеки участник   се съгласява в случай, че спечели награда от играта, да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да му се дължи каквото и да е било възнаграждение от страна на Организатора.

С регистрацията си за участие в томболата всеки участник се съгласява изцяло с настоящите Официални правила.

Организаторът на играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни да спазва разпоредбите на Закон за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, в това число да се използват личните данни на лицата само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Настоящите Правила за провеждане на томбола „ЗАПИШИ СЕ ЗА ТЕСТ ДРАЙВ НА ХЮНДАЙ И УЧАСТВАЙ В ТОМБОЛАТА ЗА ДВУДНЕВЕН КУРС ЗА РАЛИ ПИЛОТИ (НАЧАЛНО НИВО)” ще бъдат  достъпни за целия  период на провеждането й и влизат в сила след оповестяването им на сайта на Организатора: www.hyundai.bg.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Организатора www.hyundai.bg. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това на интернет страницата си. В случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.

Всеки потенциален спор между Организатора и участник ще се решава извънсъдебно, а ако това е невъзможно – от компетентния български съд.

Настоящите  Официални правила са приети и одобрени от Управителя на „Индустриал Комерс Ко” ЕАД  Савина Константинова.

Виж всички

Нагоре