Политика на управление


ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
Ръководството, в лицето на Управителя на „Индустриал Комерс КО” ЕАД, официално декларира своята Политика по управление, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА Индустриал Комерс КО” ЕАД Е НАСОЧЕНА КЪМ:
ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ, ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВО НА ПРОДАВАНИТЕ АВТОМОБИЛИ, КАМИОНИ, АВТОБУСИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ И ИЗВЪРШВАНИТЕ СЕРВИЗНИ – ГАРАНЦИОННИ И ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Ръководството на „Индустриал Комерс КО” ЕАД провежда активна и целенасочена политика в следните направления:
 1. Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на „Индустриал Комерс КО” ЕАД и поставяне на качеството на доставяните и продавани продукти и извършваните сервизни и други услуги в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове.
 2. Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от всеки член на „Индустриал Комерс КО” ЕАД, което да мотивира всеки за лично и колективно поддържане и повишаване на качеството на извършваните дейности и резултатите от тях във всички звена на фирмата, като ефективно и ефикасно се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите.
 3. Непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите, чрез подобряване качеството на услугите, както и намаляване на тяхната себестойност, на базата на подходящи мерки за подобрение.
 4. Събиране и обработка на информация от клиентите за качеството на продуктите и услугите и оценка доколко то се доближава до техните потребности и очаквания.
 5. Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд.
 6. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на продуктите и услугите и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата, както и търсене на персонална отговорност.
 7. Непрекъснато поддържане в изправност на машините, комуникационното и компютърно оборудване на „Индустриал Комерс КО” ЕАД и усъвършенстване на управленческите процеси.
 8. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните и екологични норми, съгласно националните и международните стандарти.
 9. Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, намаляване до минимум на рисковете за персонала и други заинтересовани страни, предотвратяване на замърсяванията на околната среда и предотвратяване на заболяванията и нараняванията на работниците и служителите
 10. Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи и всички други документи, които фирмата е приела да спазва и които имат отношение към качеството на предлаганите продукти и услуги, към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и към опазването на околната среда. Оценка на отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
 11.  „Индустриал Комерс КО” ЕАД да се утвърди като предпочитан партньор на вътрешния пазар.
За изпълнението на тази политика, ръководството на „Индустриал Комерс КО” ЕАД разработи и внедри Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.
 1. Интегрираната Система за управление на „Индустриал Комерс КО” ЕАД е изградена на базата на международните стандарти / спецификации ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Документирането на системата е осъществено на три нива: Наръчник по управление, Основни и Работни процедури и Оперативни документи.
 2. Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки.
 3. Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното отстраняване в последствие.
 4. Квалификацията и професионализмът на всеки служител е гаранция за изпълнение на договорените изисквания с клиента и постигане на неговата пълна удовлетвореност при осъществените продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване и други свързани услуги.
 5. Организацията за осъществяване на целите, свързани с качеството, със здравето и безопасността при работа и с опазването на околната среда има първостепенно значение в нашата дейност. Това е задължение на всеки ръководител.
 6. Изпълнителният Директор делегира права за постигане на целите на ръководния персонал. Той очаква и ще изисква от всички служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефективността от Интегрираната система за управление.
Политиката по управление, Наръчникът на Интегрираната система за управление и документираните процедури са задължителни за всички служители на фирмата.
В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена на „Индустриал Комерс КО” ЕАД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление /ИСУ/, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.
ДЕКЛАРИРАМ:
личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по управление, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството и безопасността на закупените автомобили, камиони, автобуси и резервни части и извършените услуги, за непрекъснато подобряване на всички основни и спомагателни дейности, за осигуряване на здраве и безопасност при работа и грижа за околната среда и свързания с това траен просперитет на „Индустриал Комерс КО” ЕАД.
24.04.2017 г.                                                               ИЗП. ДИРЕКТОР
                                                                                    на „Индустриал Комерс КО” ЕАД:
Савина Константинова